Lyselva.no

Lysbotnvassdraget Fiskeforvaltning

Dorging

En dorg er et fiskeredskap som består av et snøre med søkke og fortom med en eller flere kroker. En kan bruke både naturlig og kunstig agn. Dorgen slepes etter båten i sakte fart.

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark er et viktig tema i forhold til bruk og forvaltning av utmarksarealene.

 

Motoriserte hjelpemidler er nyttige for en rekke formål som for eksempel transport av tungt utstyr til veiløse områder, for transport av ved, for transport i jordbruks- og reindriftsnæring og lignende. Samtidig medfører motorferdsel i naturen en rekke ulemper og skader, slik som støy og annen forurensning, terrengskader og vegetasjonsslitasje, forstyrrelser for dyrelivet og konflikter med friluftslivet. Det er særlig bruk av kjøretøy på barmark som medfører slitasje og skade på terrenget.

 

Motorferdselen i utmark er derfor regulert av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med tilhørende forskrifter. Formålet med loven er, ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. Motorferdselloven har derfor som utgangspunkt at motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt, med mindre slik ferdsel er tillatt etter bestemmelsene i loven eller vedtak fattet med hjemmel i loven.

 

Loven tar ikke sikte på hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål. Det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres.

 

Kilde: www.statsforvalteren.no

Bruk av båt

Lagt inn av Paul Konradsen

 

Båtbruk er tillatt i Sjøvatnet og Lysvatnet.