Lyselva.no

Lysbotnvassdraget Fiskeforvaltning

Utskrift

Du må gjerne skrive ut våre fiskeregler og ta de med deg på fisketuren. Klikk her for utskriftside.

Regelverket

Det er Statsforvalteren som setter startdato og sluttdato for fiskesesongen for vassdraget. I tillegg gjør Statsforvalteren diverse endringer i regelverket i henhold til fangststatistikk, endringer i fiskebestand, og alle andre forhold som gjør at man må foreta endringer i regelverket.

Klikk Her for ålese mer om de nye forskriftene om fiske i vassdragene i Troms.

Fiskeregler 2024

Lagt inn av Paul Konradsen

 

Introduksjon:

Vedtatt av årsmøtet for Lysbotnvassdraget Fiskeforvaltning Sameie ( LFF) den 23. mars 2024.

 

Det er fiskers plikt å sette seg inn i og følge de lokale fiskereglene. Fra 2012 ble begrepet Kunnskapsbasert forvaltning innført. I forskrift for fiske fra Statsforvalteren  er kun rammene for fisketider (tidligste start og seneste slutt) satt, samt regel om døgnfredning, og at det kun er lov å ta én laks pr døgn. (pkt 2. Kvoter og fisketid). 

 

LFF har et fiskeoppsyn i vassdraget som på vegne av valdene påser at fiskereglene og opplysningsplikten blir fulgt. Fiskeoppsynet har myndighet til å reagere og rapportere brudd på fiskebestemmelsene i henhold til disse fiskereglene. 

 

Det er forbudt å fiske nærmere enn 100 meter fra grense mellom elv og sjø. Vi minner om at all ferdsel i og ved vassdraget, er på eget ansvar. Husk å ferdes skånsomt i naturen og ikke legg igjen søppel.

 

1. Fiskekort og fiskeravgift 

For å fiske i LFF sine soner/vald skal det løses fiskekort og fiskeravgiftskort. Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras til andre. Alle over 18 år må ha betalt fiskeravgift for å fiske i vassdrag med anadrom fisk. 

 

2. Kvoter og fisketid 

  • Kvotene er personlige og kan ikke overdras til andre. Kvotene gjelder for hele vassdraget.
  • Døgnkvote følger fiskedøgnet med mindre annet er oppgitt på fiskekortet. 
  • Når døgnkvote for en av artene er nådd, skal fisket avsluttes for inneværende fiskedøgn. 
  • Når kvoten er nådd kan man ikke fortsette fisket i ny sone. 
   
 ART FISKEPERIODE DØGNKVOTE SESONGKVOTE
 Laks  1. juli – 15. august  1 stk  7 stk
 Sjøørret  1. juli – 31. august  5 stk  15 stk
 Sjørøye  1. juli – 15. august  3 stk  12 stk

 

Døgnfredning i alle vald hver uke fra onsdag kl 18:00 til torsdag kl 18:00 

 

3. Midtsesongsevaluering 

LFF har sammen med Statsforvalteren utviklet en plan for Midtsesong-evaluering. Noen forhåndsavtalte tiltak kan iverksettes dersom innsiget av laks tilsier det. Disse tiltakene vil normalt bli satt i verk fra 25. juli. Dette gjøres for å sikre at det er nok gytefisk til å nå gytebestandsmålet når sesongen er over. 

 

Styret i LFF vurderer innsiget av laks / fisk til vassdraget. Både fangstfordeling og kjønnsfordeling legges til grunn. Denne vurderingen kan få innvirkning på kvote og utsettingspåbud. Evalueringen bygger i stor grad på innrapportering av fangst:

  • Dersom evalueringen viser at gytebestanden sannsynligvis blir mellom 90 % og 130 % av gytebestandsmålet er det ikke nødvendig at lokal forvaltning iverksetter tiltak.
  • Dersom evalueringen viser at gytebestanden sannsynligvis blir mellom 50 % og 90 % av gytebestandsmålet skal beskatningen reduseres resten av fiskesesongen.
  • Dersom evalueringen viser at gytebestanden sannsynligvis blir mindre enn 50 % av gytebestandsmålet skal beskatningen opphøre umiddelbart.

 

4. Gjenutsetting 

  • All gjenutsetting av fisk skal skje skånsomt og etter gjeldende retningslinjer. Se lakseelver.no og Mattilsynet. 
  • Gjenutsatt hunnlaks belaster ikke kvote, men skal registreres/rapporteres som gjenutsatt. 
  • Skadet fisk, som man er i tvil om vil overleve en gjenutsetting, skal avlives og inngår i kvoten. 
  • All vinterstøing skal settes levende ut igjen 
  • All oppdrettslaks skal avlives og dokumenteres med bilde og registreres/rapporteres. 
  • All pukkellaks skal avlives og dokumenteres med bilde og registreres/rapporteres. 
  • Minstemål på laks, sjøørret og røye er 35 cm. Fisk under minstemål skal behandles varsomt og gjenutsettes. 
  • Hunnlaks over 4 kg skal gjenutsettes.
   

5. Redskapsbruk og fiskemetode

Dette kan du fiske med i Lysbotnvassdraget Fiskeforvaltning Sameie sine soner:

  • Sluk
  • Flue
  • Mark
  • Wobbler
  • Spinner

Alle andre fiskeredskaper er forbudt (reke, agnfisk, oter). Andre bestemmelser: Det er ikke lov å benytte huk/klepp ved landing av fisk. Alt som ikke er nevnt her er forbudt. Forbud mot bruk av mark i Lyselva etter 1. august og i resten av vassdraget etter 15. august. Det er ikke lov å fiske fra oppankret båt foran Heggelva og Helveteselva.

 

6. Fangstrapportering 

Fiskeren plikter å rapportere all fangst av laks, sjøørret, sjørøye, oppdrettslaks og pukkellaks til /via (www.elveguiden.no) snarest og helst innen 48 timer. Dette gjelder også gjenutsatt fisk. Fangstrapporten skal minimum inneholde dato, vald/sone, art, vekt, fiskerens fulle navn, redskap, og om fisken er avlivet eller gjenutsatt. 

 

  • All oppdrettslaks avlives og skal registreres som oppdrett.
  • All pukkellaks skal avlives og registreres som pukkellaks.

 

7. Desinfisering av fiskeutstyr og annet fiskeredskap 

Alle som kommer fra andre vassdrag skal desinfisere fiskeutstyret (stenger, vadebukser, redskaper, Hov, båter og annet utstyr). Dette skal gjøres før fisket starter. Det er utplassert sjølinstruerende desinfiseringsstasjoner som er tilgjengelige hele døgnet. Den enkelte fisker har ansvar for å gjøre seg kjent med hvor disse stasjonene finnes, samt sørge for at alt utstyr blir desinfisert. En oversikt over desinfiseringsstasjoner finnes på nettstedet Elveguiden.no.

 

8. Unntaksregler ved spesielle forhold 

Ved uforutsette hendelser som kan ha stor påvirkning på bestanden kan laget velge å stenge for fiske. Ved endringer av regler vil det blir opplyst gjennom nettsted Lyselva.no. elveguiden og lokalaviser. 

 

9. Oppførsel i vassdraget 

  • Det skal praktiseres bevegelig fiske i de soner/vald der det selges fiskekort. Start ovenfor fiskere som er på valdet.
  • Håndter all fisk med tanke på at den evt. må gjenutsettes.
  • Vis hensyn til andre fiskere.
  • Rapporter ulovligheter til oppsynet
  • Forlat fiskeplassen slik du selv vil finne den.
  • All ferdsel er på eget ansvar.
  • Ønskelig at fiskere bruker vest.
   

10. Brudd på fiskereglene 

Brudd på fiskereglene kan medføre gebyr, bortvisning, utestengelse og/eller politianmeldelse. Ved spesielle hendelser og grove regelbrudd kan Lysbotnvassdraget Fiskeforvaltning Sameie ilegge strengere reaksjoner enn det som nevnes her.

Følgende gebyrsatser gjelder for Lysbotnvassdraget Fiskeforvaltning Sameie (gebyrene gjelder per hendelse og per fisker): 

 

  • Fiske uten fiskerettshavers tillatelse: 2000 kr.
  • Kvotebrudd: 2000 kr.
  • Manglede fangstrapportering: 2000 kr.
  • Brudd på regler om redskapsbruk: 2000 kr.
  • Alle brudd på offentlige bestemmelser vil i tillegg bli politianmeldt.
  • Ilagt gebyr må være betalt til Lysbotnvassdraget Fiskeforvaltning Sameie før man kan gjenoppta fisket.

 

11. Aksept fra fisker 

Ved kjøp av fiskekort eller leie av fiske, aksepteres regelverk og påfølgende reaksjon på regelbrudd. Ved kjøp av fiskekort eller leie av fiske, aksepteres det at brudd på fiskeregler blir behandlet av styret i Lysbotnvassdraget Fiskeforvaltning Sameie, og ved behov kan relevant informasjon om brudd på fiskeregler videreformidles til aktuelle rettighetshavere og/eller fiskekortselgere. Ved en eventuell tvist vil saken bli bragt inn for Nord-Troms og Senja Tingrett, Finnsnes.