Lyselva.no

Lysbotnvassdraget Fiskeforvaltning

Bålforbud

Den generelle regelen er at i perioden mellom 15. april og 15. september er det bålforbud i skog og mark i Norge. Det visne løvet og tørre gresset om våren øker faren for skogbrann i forbindelse med uforsiktig omgang med bruk av ild.

 

Vi vil derfor oppfordre til å vise forsiktighet ved bruk av åpen ild som bål, gassbrenner, spritbrenner etc.

Bålplasser

Langs hele vassdraget er det etablert bålplasser, og vi ønsker at brukere av vassdraget skal benytte disse i stedet for å lage nye.

 

Søppel

Vern om naturen! Ta søppel med deg hjem og kast det i søppeldunken i stedet for å grise til naturen. Matavfall kan graves ned sammen med innvoller fra fisken du har fanget.

 

Camping

Lagt inn av Paul Konradsen

 

Allemannsretten er nedfelt i friluftsloven (åpnes i nytt vindu) og gir oss rett til å gå fotturer i skog og fjell, gå på ski i marka om vinteren og sykle, ake og ri på stier og veier.

 

Retten til fri ferdsel og opphold gjelder i utgangspunktet bare i utmark og på dyrket jord når marka er frosset eller snøbelagt. Allemannsretten omfatter ikke ferdsel med motorkjøretøy.


I utmark kan du ferdes overalt til fots og på ski og raste hvor du vil. Overnatting under åpen himmel eller telting er tillatt i utmark, men ikke nærmere enn 150 meter fra bebodd hus eller hytte. Skal du ligge mer enn to døgn på samme sted, må grunneieren gi tillatelse. Uten grunneiers samtykke kan du likevel telte når dette skjer lang fra hus og på høyfjellet medmindre det må regnes at oppholdet kan medføre nevneverdig skade eller ulempe (§ 9. - Rasting og telting).


Som bruker av allemannsretten har du også plikter. Enhver skal opptre hensynsfullt og varsomt så det ikke voldes skade eller ulempe for eier, bruker eller andre. Ta også hensyn til miljøet. Alle må rydde opp etter seg og ikke etterlate stedet i en slik tilstand at det virker skjemmende. Vær varsom med ild og respekter forbudet mot å tenne bål i eller i nærheten av skog i tiden 15. april til 15. september. De fleste steder kan du plukke bær, sopp og blomster. Vi gjør oppmerksom på at noen sjeldne arter er fredet mot plukking, jf forskrift av 21. des. 2001 om fredning av truede arter. Det gjelder også spesielle regler for molteplukking i Nord-Norge.