Lyselva.no

Lysbotnvassdraget Fiskeforvaltning

Interimstyre

Interim betyr midlertidig og brukes blant annet for å betegne statsrettslige og folkerettslige nydannelser som ennå ikke er blitt permanente fordi de forutsetninger som er satt i konstitusjonen ennå ikke er brakt i orden.
Brukes også innen foreninger og organisasjoner om midlertidig styre (interimstyre), frem til et styre har blitt valgt etter vedtektene.

Jordskifte

Jordskifte er et gammelt virkemiddel som går over tusen år tilbake i tid.

Frostatingsloven og Gulatingsloven som er over tusen år gamle, og Magnus Lagabøters landslov fra 1274 inneholdt regler for skifte av jord slik at alle skulle få teiger i forhold til sin landskyld.

Nåtidens Jordskifterett er en særdomstol for å håndtere saker for eiendommer som det er vanskeleg å utnytte på tjenlig måte. Jordskifteretten er uavhengig. Den skal sikre og fremme rettssikkerheten og verne om rettssamfunnet. Jordskifteretten skal til enhver tid ha høy tillit i samfunnet.

Historikk om LFF

Lagt inn av Paul Konradsen

 

I 2018 fikk LFF organisasjonsnummer: 921 346 667, og det formelle navnet som er registrert i Brønnøysundregistrene er "Lysbotnvassdraget Fiskeforvaltning Sameie".

 

Vi er nå i fiskesesongen 2010, og jordskiftesaken er så langt fra avsluttet. Ofoten og Sør Troms Jordskifterett har sendt saken videre til Jordskifteoverretten i Molde på grunn av anke fra enkelte parter. Vi kan bare håpe på at saken vil bli avsluttet innen rimelig tid og at vassdraget kan komme inn under normal forvaltning.

 

Fra fiskesesongen 2007 har LFF administrert og solgt fiskekort via nettstedet inatur.no og vi må si oss veldig fornøyd med hvordan dette har utviklet seg. Vi har nå blant annet muligheten til å ta ut rapporter på hvem som har kjøpt kort, hvilken sone de har kjøpt kort for, og når tid kortet gjelder.

 

I 2006 fratrådte kassereren og vi fikk inn ny kasserer. Styret administrerte fortsatt manuelle fiskekort, men hadde nå allerede sett for seg en bedre løsning ved å få muligheten til å selge fiskekort via www.inatur.no og dermed startet vi en dialog med inatur for å få dette på plass fra fiskesesongen 2007.

 

I 2005 ble det besluttet at det skulle opprettes et interimstyre som skulle ivareta en felles forvaltning av vassdraget. Aktuelle kandidater til styret ble kontaktet og et interimstyre som bestod av fem grunneiere ble stiftet. Det ble avholdt en rekke styremøter det første året da det var mye som skulle tilrettelegges. Styret ble også stiftet bare noen få måneder før fiskesesongen sommeren 2005 startet, så det ble tildels hektisk for å få alt på plass før sesongen startet. LFF administrerte et manuelt fiskekortsalg, og det ble lagt ned mye arbeide i utforming, opptrykking, distribuering, og oppfølging av disse. Etter sesongen var det også en god del arbeide med å kartlegge fordeling av salget, administrering av tilbakebetalt depositum etc.

 

I 2001 krevde en av hytteeierne ved Lysvatnet jorskiftesak for å få kartlagt rettigheter han hadde som hytteeier. Dermed ble hele vassdraget tatt med i en midlertidig bruksordning mens Ofoten og Sør Troms Jordskifterett behandlet saken. Jordskifteretten fastslo at alle grunneiere med fiskerett i vassdraget skulle være med i denne midlertidige bruksordningen, og det ble arrangert en rekke rettsmøter hvor hver enkelt grunneier kunne komme med innspill i saken.